English


ZDRAVÍ

            

Americká akita – zdraví

Pokud jste se rozhodli pořídit nového čtyřnohého člena rodiny či se rozhodli odchovávat štěňátka, měli by jste se určitě seznámit s možnými zdravotními problémy, kterými může váš pejsek v budoucnu trpět.
Na této stránce najdete některé nejdůležitější zdravotní problémy se kterými se můžete setkat u plemene Americká akita. Z důvodu, že tyto onemocnění mají dědiční podklad je možné se jim do určité míry vyhnout a to zodpovědným přístupem jak při pořizování vašeho štěňátka, tak pak i v následujícím chovu.
Není krásnější pohled na zdravé dovádějící psy a není smutnějšího pohledu do očí pejska, který by chtěl běhat, ale jeho zdravotní stav mu vtom braní...
Ne vždy se dá všem nemocen zabránit, i naprosto zdraví jedinci můžou mít postižené štěňátko, ale zodpovědným přístupem k výběru štěňátka a k chovu se dá toto číslo velmi snížit!!!

  ...
Ike i Miška mají DKK 0/0 a DLK 0/0. Jejich rodiče a prarodiče také.
Při jejich výběru jsme srávili hodně času abychom měli jistotu, že naše štěňátka nebudou geneticky zdravotně zatížená... :)
DYSPLAZIE KYČELNÍHO KLOUBU **

VOLNÉ PATY (HLEZNA) **

LUXACE PATELLY **

TORZE **

AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ **

OČNÍ ONEMOCNĚNÍ **

--------Dysplazie kyčelního kloubu !!!

            
DKK

Dysplazie kyčelního kloubu je dedičná porucha, která ve svých závažnějších formách může způsobit zmrzačení, ochrnutí nebo bolestivou artritidu kloubu. Je způsobena kombinací genetických a vnějších faktorů. Vyskytuje se u mnoha druhů zvířat (poměrně vzácně i u lidí), ale nejvíce jí trpí psi, zejména velká plemena. Dysplazie kyčelního kloubu je jednou z nejvíce zkoumaných chorob psů a nejběžnější jednoznačná příčina kyčelní artritidy.  DKK - pokročilí stupeň
Oboustranná dysplazie kyčelního kloubu
  DKK - zdravé kyčle
Zdravé kyčle


            
Normální stavba kyčelního kloubu

Ve zdravé kyčli je stehenní kost (femur) napojena na pánev v kyčelním kloubu. Téměř kulovitá hlavice stehenní kosti (caput ossis femoris) zapadá do kloubní jamky (tzv. acetabulum). Kostěný povrch hlavice a jamky je krytý chrupavkou. Kosti poskytují sílu nutnou k nesení váhy těla, zatímco chrupavka umožňuje široký rozsah pohybu. Normální funkce kyčlí může být ovlivněna dědičnými a vrozenými vadami, úrazy a získanými chorobami jako např. osteoartrózou a revmatoidní artritidou.

            
Dysplastická kyčel

Na kloubu trpícím dysplazií bývají abnormální dvě věci: zaprvé, hlavice stehenní kosti není pevně a hluboko usazená v acetabulu (drží jen volně nebo je usazená pouze zčásti); zadruhé, hlavice a jamka nejsou hladké a oblé, ale deformované, a způsobují tak opotřebení kloubu a abnormální tření při pohybu. Na tento stav tělo reaguje několika způsoby. Kloub sám se neustále opravuje vrstvami nové chrupavky. Nicméně tento proces je poměrně pomalý (chrupavka není prokrvená a proto neregeneruje stejně rychle jako tkáně, kterými protéká hodně krve). Kyčel tedy trpí nadměrným opotřebením nebo nedrží váhu těla odpovídajícim způsobem. Kloub se zanítí a vznikne cyklus ničení chrupavky, zánětů a bolestí. Je to samoudržovací proces, při kterém dochází k dalšímu poškozování kloubu a tím se snižuje jeho schopnost odolávat opotřebení. K poškozování přispívá i zánět a v kostech kloubu se navíc může vyvinout osteoartróza, viditelná na rentgenovém snímku jako malé úlomky kosti, které kloub také dále ničí. Prvotní deformace kloubu se časem může zhoršovat nebo zůstávat neměnná. Pes může trpět bolestí i přes dobré výsledky rentgenů, a stejně tak nemít žádné viditelné problémy ani při velmi vážném poškození, patrném ze snímků. Stav kyčle je pouze jedním z faktorů určujících míru, do jaké dysplazie ztěžuje život a způsobuje bolest. Při mírné až středně těžké dysplazii jsou to často druhotné účinky nadměrného opotřebení kloubu nebo artritidy spíše než dysplazie samotná, které přímo způsobují zjevné problémy.

            
Příčiny a následky

U psů bývá obvykle příčinou hlavice stehenní kosti, která nezapadá do jamky v pánvi, případně špatně vyvinuté svalstvo v pánevní oblasti. Velká a obří plemena jsou k dysplazii náchylná všeobecně, trpí jí ovšem i kokršpanělé a shetlandští ovčáci. Vyskytuje se také u koček, zejména siamských a mainských mývalích. Zvířata si obvykle od bolesti pomáhají tím, že omezí pohyb postiženého kloubu. Může se to projevovat „zaječím poskakováním“ (obě zadní nohy se pohybují společně), méně dynamickým pohybem (při běhání, skákání…) nebo strnulostí. Protože se kloub nemůže plně hýbat, tělo se přizpůsobuje využíváním páteře, což často způsobuje problémy s páteří, koleny a měkkými tkáněmi. U psů se dysplazie téměř vždy objevuje před dosažením 18 měsíců. Defekt může být jak velmi mírný, tak prakticky zmrzačující, a někdy vyvolává vážnou osteoartritidu. Dysplazie kyčelního kloubu se nejčastěji objevuje u středně velkých a velkých čistokrevných psů, jako např. retrívrů, rotvajlerů, mastifů a bernských salašnických psů, ale vyskytuje se i mezi menšími plemeny jako jsou španělé.
            
Symptomy

Psi vykazují známky strnulosti nebo bolesti při vstávání, neochotu ke cvičení, poskakování nebo jiný abnormální způsob chůze (při běhu se nohy pohybují naráz spíše než střídavě), chromost, bolest, neochotu stát na zadních, skákat a chodit po schodech, dislokaci kyčelního kloubu nebo chřadnutí svalstva v oblasti kyčle. Rentgenové snímky potvrzují přítomnost dysplazie, ale u některých psů je tato porucha do dvou let na rentgenu neviditelná. Navíc mnoho postižených psů nevykazuje klinické příznaky; u některých se projevují i dříve než v sedmi měsících, zatímco u jiných až později v dospělosti. Toto je zčásti dáno tím, že prvotní porucha v kyčli může být mírná nebo vážná, stabilní nebo zhoršující se, a tělo někdy dokáže poškozený kloub opravovat tak dobře, že se s poškozováním vyrovná. Různá zvířata mají také různý práh bolesti, různou hmotnost a různý způsob a množství pohybu; lehký pes, který jen chodí, zatěžuje kloub jinak než pes těžší nebo aktivnější. U některých psů se příznaky objevují brzy a jiní onemocnění nemusí vůbec pociťovat. Každý případ se proto musí řešit podle individuálních faktorů; nabízí se řada možností léčby.

            
Diagnóza

Klasický diagnostický postup využívá rentgenových snímků a bodovacího testu kyčlí. Provádí se v odpovídajícím věku a je vhodné ho zopakovat ještě v dospělosti (pokud se test udělá příliš brzy, jsou výsledky neprůkazné). Protože dysplazie je do velké míry dědičná, doporučuje se zkontrolovat stupeň dysplazie u rodičů před koupí štěněte a také při posuzování vhodnosti psa pro chov. Ale přestože je tato porucha dědičná, může se objevit i u psů, jejichž rodiče mají stupeň dysplazie negativní. Při diagnóze suspektní dysplazie se kromě rentgenových snímků sleduje pohyb a chování psa, aby se posoudilo, zda je ovlivněna kvalita jeho života. Chromost, abnormální pohyb kyčlí a páteře, obtíže při běhu a omezená pohyblivost jsou zjevné důkazy problému. Toto se musí brát v potaz, neboť zvíře může trpět velkými bolestmi i při dobrých výsledcích rentgenů. Je také běžné zrentgenovat páteř a nohy spolu s kyčlemi, protože měkké tkáně mohou být namáhány velkým napětím dysplastické kyčle nebo mohou být objeveny další faktory ovlivňující pohyblivost v kyčlích, například poškození nervů. Existuje několik různých systémů pro posuzování stupně dysplazie, zpravidla však vedou k rozdělení do pěti kategoríí: A – negativní, B – hraniční, C – mírná dysplazie, D – střední dysplazie, E – těžká dysplazie. Pro pořízení korektních snímků je nutná sedace zvířete, aby bylo možné ho udržet v klidu ve správné poloze a aby se snížil svalový tonus.

            
Příčiny vzniku DKK

Hlavní roli při vzniku DKK hraje dědičnost. Bylo zjištěno, že při křížení dvou negativních jedinců (bez DKK) je podle různých výzkumů v průměru 26% (16 – 43 %) pravděpodobnost, že jejich potomek bude mít pozitivní nález. Při páření jednoho pozitivního (nemocného) a jednoho negativního (zdravého) jedince je to až 48 % (25 – 62%), u dvou pozitivních rodičů pak je 77% (46 – 93%) pravděpodobnost postiženého potomka. Při zvyšujícím se stupni DKK u rodičů roste statisticky četnost a stupeň postižení i u potomků, bez ohledu na to, nese-li vadné geny otec nebo matka.

            
STUPEŇ DKK a JEJICH POPIS

A - negativní, bez příznaků dysplazie
Kongruentní hlavice a acetabulum, Norberg – Olssonův úhel je 105 stupňů a více. Kraniolaterální okraj acetabula je ostře ohraničený a mírně zaoblený, kloubní štěrbina je úzká a pravidelná, střed hlavice leží mediálně od dorzálního okraje acetabula

B - hraniční dysplazie, přechodný stupeň
Mírná inkongruence, střed hlavice leží mediálně od DOA, N-O úhel je 105 a více. Nebo jsou hlavice femuru a acetabulum kongruentní a úhel je nižší než 105.

C - mírná dysplazie
Kloubní plochy jsou inkongruentní, N-O úhel je větší než 100. Kraniolaterální okraj je mírně oploštělý, střed hlavice je na úrovni DOA. Mírná artróza.

D - střední dysplazie
Výrazná inkongruence se subluxací, střed hlavice leží laterálně od DOA. N-O úhel je více než 90 stupňů. Kraniolaterální okraj acetabula je oploštělý a/nebo jsou zřetelné příznaky artrózy.

E - těžká dysplazie
Výrazné změny v kyčelním kloubu jako subluxace nebo luxace, N-O úhel je méně než 90 stupňů.Výrazné oploštění kraniolaterálního okraje acetabula , deformace hlavice, další příznaky artrózy.VOLNÉ PATY (hlezna) !!!

            
Jde o stav, který může postihnout jedno, nebo obě hlezna. Jsou na něj náchylní psi se strmím či strmějším úhlením. Kloub je volný a dochází k jeho propínání. Celý kloub je volný a nezpevněný. Tento stav sice není bolestivý, nic méně je tento kloub náchylnější na úrazy. Pokud je tento stav rozpoznám už u štěňěte léčba se skládá z klidu a za použití dlah.LUXACE PATELLY (Vykloubení čéšky) !!!

            
Luxace pately (vykloubení čéšky) je relativně časté onemocnění kolenního kloubu psů. Je typické anatomickými změnami pánevní končetiny, které vedou následně ke změně polohy čéšky do abnormální pozice. Vrozená luxace čéšky je podmíněná geneticky, tzn. predispozice k tomuto onemocnění se dědí a postižení jedinci by v žádném případě neměli být používáni k dalšímu chovu. Při vrozené luxaci pately vznikají v průběhu růstu psa na pánevní končetině anatomické deformity, které v konečném důsledku vedou právě k tomuto onemocnění. Zdálo by se, že tyto deformity postihují pouze kolenní kloub, ale není tomu tak. Důležitá je i stavba kloubu kyčelního, který má zásadní vliv na úhlení celé pánevní končetiny. Příliš velký nebo naopak příliš malý úhel mezi krčkem a tělem kosti stehenní a vnější nebo vnitřní prohnutí těla kosti stehenní jsou nejčastější příčiny následných změn v samotné kolenním kloubu. Příznaky pozorované při luxaci pately jsou způsobeny jednak bolestí vyvolanou samotným vykloubením a také omezenou funkčností kolenního kloubu. Problémem při neléčené luxaci je i osteoartróza, vzniklá následkem opakovaného dráždění chrupavky vyklubující čéškou a nerovnoměrné zatížení kolenního kloubu. Pokud pacient s luxací pately vykazuje klinické příznaky je jednoznačně doporučitelné chirurgické řešení.TORZE ŽALUDKU!!!


  ...


            
Torze žaludku

Torze žaludku je druhou nejčastější příčinou úhynu psů hned po rakovině. Toto onemocnění postihuje především starší psy (přibližně od 5 let) středních a velkých plemen s hlubokým hrudním košem a ochablými tkáněmi. Torze žaludku, neboli jeho přetočení, je úzce spjata s krmením. U psů, kteří jsou krmeni jen jednou denně je riziko propuknutí mnohem větší než u psů, kteří mají denní příděl krmiva rozdělen do dvou a více dávek. Také pestrost potravy zde hraje určitou roli. Studie provedená na irských setrech prokázala, že psi, kteří dostávají jen jeden druh krmiva, jsou vystaveni mnohem vyššímu riziku torze žaludku, než psi, kteří dostávají různé druhy krmení.

Pokud je diagnostikována torze žaludku, je třeba neprodleně vyhledat veterinárního lékaře a provést operaci. Ta je ovšem mnohdy nemožná kvůli stavu postiženého zvířete a proto pes často umírá. Úmrtnost je velmi vysoká. Přibližně polovina psů uhyne dříve, než vůbec dojde k léčbě a skoro jedna čtvrtina umírá v prvních sedmi dnech po stanovení diagnózy. Ze statistik je známo, že 60 % všech případů se odehrává v noci.

Přesnou příčinu torze žaludku se zatím nepodařilo přesně objasnit. Uvažuje se, že vliv na ní má roztažení žaludku v důsledku příjmu velkého množství potravy a navíc ochabnutí tkání ve stáří, rozvoj plynů v žaludku s následným převrácením a nebo také nadměrný pohyb po jídle a následné obrácení kmitajícího žaludku.

Typickým projevem torze žaludku je zvracení, které nemá za důsledek vyzvracení obsahu žaludku. Pes ze sebe zpravidla dostane jen malé množství tekutého šlemu. Zpočátku psi projevují neklid, který přechází do apatie. To je způsobeno tím, že krevní oběh nespolupracuje s tělem. V důsledku převrácení žaludku se otočí velké cévy a slezina, takže dochází k velkému přetížení krevního oběhu. Často dochází až k poruše srdečního rytmu.

            

Léčba

Pokud je diagnostikována tato nemoc, je nejprve odlehčeno žaludku punkcí prostřednictvím kanyly a jsou léčeny poruchy srdečního rytmu. Pak se do těla přivádějí tekutiny pomocí žilního katétru. Teprve po stabilizaci krevního oběhu může dojít k samotné operaci.

Při operaci se žaludek vyprázdní a uvede se zpátky do normální polohy. Pevně se přišije buď k žebrům, nebo k břišní stěně. Tři dny po operaci přetrvává riziko poruchy srdečního rytmu, které může mít za následek až smrt psa. Pokud se rána dobře zahojí, může pes dále vést zcela normální život.

V průběhu života může dojít k další torzi. U operovaných psů dochází k návratu torze s pravděpodobností cca 5 %. Úmrtnost při opakovaných torzích je větší než 80 %. .Autoimunitní onemocnění !!!

        
Nemoci imunitního systému jsou u lidí i zvířat jednou z nejčastějších příčin onemocnění. Vedle alergických reakcí k nim rovněž patří velmi časté autoimunitní nemoci. Jsou to choroby imunitního systému, při kterých jsou imunitní reakce organismu zaměřeny proti vlastním tkáním a orgánům. Za některých okolností jsou autoimunitní reakce fyziologické. Jde například o rozpoznání a odstranění buněk napadených viry, bakteriemi nebo parazity, buněk nádorově změněných nebo přestárlých. Problém nastává, pokud dojde k zaměření imunity proti buňkám zdravým. (K tomu může dojít například při změně buněčných antigenů nebo při ztrátě regulačních mechanismů při tvorbě protilátek.) Autoimunitní onemocnění můžeme rozdělit na ta, která postihují pouze jeden orgán nebo tkáň (orgánově specifická onemocnění) a na ta, která postihují širokou škálu orgánů a tkání (celková onemocnění). Jedním z orgánově specifických onemocnění u psů jsou například autoimunitní onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, projevující se sníženou tvorbou určitých hormonů. Patří sem zejména autoimunitní ZÁNĚT ŠTÍTNÉ ŽLÁZY nebo diabetes mellitus (cukrovka).

Významnou skupinu tvoří autoimunitní onemocnění kůže. Jde o několik typů kožních změn označovaných jako tzv. pemphigus. U těchto onemocnění vznikají puchýře nejčastěji v okolí přechodu sliznice v kůži (pysky, čenich, oční víčka, uši). Tyto puchýře snadno praskají a zanechávají po sobě obnažené mokvavé plochy a boláky. Velmi závažnou a přitom poměrně častou nemocí u psů je tzv. AUTOIMUNITNÍ HEMOLYTICKÁ ANÉMIE. Při této nemoci dochází k tvorbě protilátek proti vlastním červeným krvinkám (erytrocytům). Následkem navázání protilátek na povrch erytrocytů je buď jejich rozpad (hemolýza) přímo v cévách, nebo jejich zvýšené odbourávání ve slezině či játrech. Podobným onemocněním je i tzv. AUTOIMUNITNÍ TROMBOCYTOPENIE, při které se tvoří protilátky proti krevním destičkám (trombocytům). Následkem tohoto onemocnění je výskyt drobných krvácenin na kůži, dásních a spojivkách, časté bývá krvácení z nosu, a může se objevit krev v moči nebo ve stolici.

Z orgánově specifických onemocnění dále můžeme jmenovat Sjögrenův syndrom, při kterém se u psů vyvíjí autoimunita proti slzným a slinným žlázám. Myasthenia gravis je autoimunitní choroba způsobená poškozením nervosvalové ploténky, projevující se abnormální únavou a slabostí kosterní svaloviny. Nejen u lidí, ale i u psů se vyskytuje tzv. REVMATOIDNÍ ARTRITIDA (zánět kloubů), způsobená ukládáním komplexů protilátek v kloubech. Ukládáním imunitních komplexů v ledvinách může také vzniknout autoimunitní zánět ledvin . Celkové autoimunitní onemocnění, postihující řadu orgánových systémů současně, se nazývá SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTEMATOSUS (SLE). Nejcharakterističtější je pro něj kombinace zánětu kloubů, zánětu ledvin a kožních změn. Bývá často doprovázen horečkou a chudokrevností. Dochází ke ztrátě pigmentace kůže, objevují se vředy na nose, ústech a genitáliích, načervenalá kůže, místa, kde vypadává srst, oční problémy, které mohou vést až k oslepnutí.

Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje lék, který by dokázal tuto nemoc vyléčit je dležitá včasná diagnóza. V léčbě se používají kortikoidy a imunosuprasiva.

Mezi další onemocnění patří VOGTH -KOYANAGI HARADA - VKH obvykle začíná s poklesem vidění, dále pak se objevují červené skvrny na kůži, zvýšené vypadávání srsti, vodnaté oči, zánět nosu, tlamy, pohlavních orgánů a nastává ztráta kožní pigmentace - velmi často jde o ztrátu pigmentu na čele - pes je ve velmi krátkém čase zcela šedý a bílé - chlupy ztrácejí barvu. Raná diagnóza je důležitá pro dobrou šanci na úspěšnou léčbu. Pro diagnózu VKH syndromu je charakteristický rozbor krve a kožní vyšetření.Onemocnění očí!!!

        
Celá řada onemocnění oka je spojena s genetickou predispozicí a tak znalost zatížení jednotlivých plemen oftalmologickou problematikou je nezbytně nutný předpoklad pro stanovení správné diagnosy a prognosy.

První místo v řadě dědičných chorob oka zastává zcela jednoznačně onemocnění sítnice, označované jako progresivní retinální atrofie (PRA). Jedná se o postupné odumírání specielních buněk, vystýlajících oční kouli a odpovědných za příjem světelných paprsků. Tomuto onemocnění je v západních zemích věnována značná pozornost.

Dědičné vady nepostihují pouze samotný bulbus, ale při důkladném oftalmologickém vyšetření odhalíme i řadu defektů postihujících tzv. adnexa (měkké tkáně obklopující oční kouli). Nejčastěji se setkáváme s vadami tvaru a polohy víček, s poruchou růstu a uložení řas i s defekty na spojivce a na slzném aparátu.

K onemocnění očí patří dermoid víčka. Jde o kongenitální výskyt abnormálně lokalizované léze (okrsek kompletně vybavené kůže). Ta je vizuálně snadno odlišitelná delší srstí, než na zbytku víčka. Predisponované plemeno je německý ovčák, svatobernardský pes a dalmatin. Defekt je snadno viditelný a majitelé jej zpozorují již ve štěněcím věku.

Entropium je vchlípení až vtočení volného okraje víčka směrem k bulbu s následným drážděním spojivky i rohovky řasami a srstí víčka. Kongenitální entropium je poměrně časté a je geneticky fixováno, je tedy nejen zdravotním problémem, ale i důvodem nezařazení jedince do plemenitby. Negativní vliv dráždění rohovky a spojivky chlupy kůže vtočeného víčka se projevuje bolestivostí, častějším přivíráním víček, zvýšenou sekrecí slz a pokud je iritace dlouhodobá, přidávají se zánětlivé změny na spojivce a později i na rohovce. Ty mohou v krajním případě vyústit v rohovkové vředy. Plemenná příslušnost u dědičného entropia (entropium hereditare) je v úzkém vztahu k době výskytu prvních klinických příznaků onemocnění. Například šarpej je postižen záhy po otevření oční štěrbiny, retrívr, buldok, čau čau a rotvajler přicházejí s prvními potížemi mezi 2. měsícem a jedním rokem života. Čau čau je problémové plemeno ve vztahu k entropiu a následnému dráždění srsti víček i ve středním věku. Vchlípením je většinou postižena část spodního víčka ve vnějším očním koutku. Onemocnění může být jednostranné i oboustranné.

Entropium je relativně nejčastěji popisovanou vadou, které si snadno všimne již chovatel podle výše popsaných klinických příznaků. Na včasnosti odhalení onemocnění závisí i prognóza. U zanedbaných stavů může být nezvratně postižen vízus. Pro posouzení genetické fixace je vždy nutno vycházet z anamnestických údajů, tedy znalosti informací o předchozím životě jedince a případně stav odlišit od entropium cicatriceum , tedy jizvy jako následku traumatického stavu.

Kombinované ektropium-entropium (diamantové oko) se vyskytuje u svatobernardského psa, španělského mastina, bladhaunda i kokršpaněla. Nedostatečnou funkcí okohybných svalů a vazů víčka vzniká abnormálně velká víčková štěrbina a rozsáhlé ektropium přechází v obou očních koutcích v entropium. Oko není dostatečně chráněno víčky a spojivka je značně překrvená, zarudlá, často s hlenohnisavým sekretem. Defekt je snadno patrný a nezaměnitelný.

Anomálie růstu řas jsou již vzácněji diagnostikované a popisované. Je to však dáno již diagnostickou náročností, protože tady se již neobejdeme alespoň bez základních diagnostických pomůcek. Při zběžném vyšetření anomálie řas mohou ujít naší pozornosti a pouze recidivující klinické příznaky nás donutí k důkladnější diagnostice. Výskyt je však velice častý, s plemennou predispozicí musíme je vždy mít na paměti u pacientů s intermitující bolestivostí a otokem víček, zarudlou překrvenou spojivkou a se zvýšenýmn slzotokem. Také při posuzování změn na rohovce je nutné vyšetření řas na okrajích víček. Popisujeme tyto základní anomálie: a) distichiasis , b) ektopické řasy, c) trichiasis .

Distichiasis je vyrůstání nadpočetné řady řas z vývodů žláz, umístěných na víčkové hraně. Distichiáza postihuje často plemena americký a anglický kokršpaněl, pekinéz, buldok, pudl, kolie, výmarský ohař a boxer, a to již od nejmladších věkových kategorií. Tyto řasy jsou tenké, pouze málo pigmentované a snadno uniknou pozornosti, proto je třeba důkladné vyšetření okraje víčka, zvláště u pacientů s opakujícím se slzotokem.

Cilia ectopicajsou ojedinělé řasy vyrůstající ze žlázek horního víčka a prorůstají spojivkou, většinou uprostřed horního víčka. Ektopické řasy pak dráždí rohovku a jsou příčinou změn vedoucích až k rohovkovým vředům. Typicky postiženým plemenem je flat coated retrívr.

Trichiasis je iritace spojivky a rohovky řasami a srstí ať z víček (popisováno u kokršpanělů) či nosních kožních záhybů (brachycefalická plemena). Tato vada je velmi častá, ale u zmíněných brachycefalických plemen je způsobena dlouhodobým lidským snažením o vzhled některých plemen (mops, buldok, ši tzu, pekinéz apod.). Klinické příznaky u všech tří skupin jsou obdobné: častější mrkání víčky, záněty spojivek, výraznější slzotok, změny na rohovce různé hloubky, ukládání pigmentu do rohovky ve vnitřním očním koutku, recidivy po neúspěšném použití antibiotické terapie. Více zde: http://godaikuken.webnode.cz/news/zdravotni-problemy-u-akita-inu/ Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz
             . .


----  Gimi se štěňátky...

----- Pearl River american akitas

Poslední aktualizace 23.11.2014

© 2010 Pearl River Akitas